Release the Mooks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tất cả các mảnh của từng cấp mà không cần bất kỳ mùa thu. Trên một số màn hình bạn phải tạo tháp và cân bằng khác trọng lượng của sự cân bằng.