Red Bug Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm sạch đường của những trở ngại để Bug để có được tất cả các quả mâm xôi và đạt được mục tiêu. Bạn có ba hướng dẫn để học hỏi làm thế nào để kéo một cách chính xác các khối.