prehistoric

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ xử lý khủng long nhỏ qua pantallas.La khác nhau lần đầu tiên bạn chơi sẽ giải thích từng bước điều khiển phải được sử dụng trong từng trường hợp.