Ping Pong !!

Đang tải trò chơi...
Làm thế nào nhiều nét liên tiếp có thể đưa vợt Ping Pong bóng của bạn? Saca cách nhấn nút chuột trái và di chuyển paddle cách sử dụng chuột.