Pinch Hitter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới trong phần thứ hai của trò chơi besibol này. Chọn tên, nhóm của bạn, màu sắc của bạn, bạn cũng có thể chọn cách chơi nhưng bạn phải mở khóa nhận được điểm số.