philips jetski

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái jetski của bạn, sử dụng con trỏ để kết thúc. Tránh những trở ngại hoặc sáltalos sử dụng không gian, cũng thu thập vật phẩm sẽ cung cấp cho bạn điểm và bạn sẽ có được cuộc sống hay tốc độ.