Park My Boat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách các tàu thuyền neo đậu tại bến tàu. Điều khiển con trỏ để đặt nó ở nơi mà cho bạn mà không cần nhấn bất cứ điều gì, cũng phải tránh các mỏ và các loại đối tượng.