Panda Star

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho Panda bay một bước nhảy duy nhất trong tìm kiếm của tất cả các ngôi sao ở mỗi cấp, nếu bạn thấy rằng bạn không được có ba 'Boost' thêm sức mạnh để đẩy.