Paint My Face

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm cho trẻ em vẽ mặt từ một trại, cung cấp cho các album người chọn để vẽ và sau đó chọn các đồ dùng cần thiết để hoàn thành cách nhấn vào "Finish".