Office Slacking 13

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không có công việc phù hợp hơn để suy nghĩ về thư ký thứ của bạn trong một văn phòng. Và nếu không, nói điều đó cho Sarah. Tất cả các ngày ông đang làm những gì ông muốn làm việc ít hơn. Tất nhiên, cẩn thận không ông chủ của cô bị bắt. Nếu không, nó sẽ không có việc làm và không có màng nhĩ.