Occident Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc đấu tranh để bảo vệ người dân của mình quân đội ác của Ash, phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù trong sáu thế giới khác nhau. Sử dụng kết hợp khác nhau với các phím cho các cuộc tấn công đặc biệt.