Nymble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này lấy cảm hứng từ Jack và đậu, bạn sẽ phải làm cho đậu phát triển và phát triển, mà bạn phải lấy hạt giống và trồng nó, ngay cả khi bạn phải đối mặt với một số sinh vật muốn nuốt bạn. Nếu bạn cũng nhận được tất cả những bông hoa, điểm số của bạn càng cao.