Nodes 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của Nodes với màn hình và các đối tượng sử dụng mới. Mục tiêu của bạn là để chuyển tất cả các vòng tròn bằng cách sử dụng các đối tượng khác nhau mà bạn có, hãy bắt đầu với hướng dẫn để bạn có thể giải thích việc sử dụng của mỗi người.