No Gravity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các viên nang với tàu của bạn. Di chuyển với chuột, nhấn nút chuột trái và đẩy nhanh 'không gian' shoot. Bạn có ba cấp độ, tại một thời gian giới hạn có, một lần và nhiên liệu, và mặt khác là không giới hạn.