Mushroom Cannon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném nấm với các khẩu pháo để đạt được bỏ vào xô, hãy cẩn thận của khối lỏng lẻo và gậy không được chặn lối vào.