movilicense

Đang tải trò chơi...
Tìm kiếm 6 miếng nắm tay tên lửa của bạn, mỗi khi bạn tìm thấy một nhu cầu để trở về cơ sở miền Trung. Một khi đã sử dụng máy đào để tìm nhiên liệu. Với 'không gian' shoot và 'Ctrl' rocket giáo.