Mission Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một trình điều khiển cho chú của bạn, tên cướp, bạn phải reaalizar công việc thu phí của bạn mà không cần hỏi. Các nhanh hơn bạn đang lái xe có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ và nhiều điểm hơn bạn nhận được.