mision germitos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập ít nhất 10 'germitos' trước khi hết thời gian mang chúng về nhà. Bạn sẽ có quyền hạn thêm như tốc độ, thời gian hay lấy việc bảo vệ tiền thưởng.