Mini NanaMo!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong số các ô tương ứng với các bộ phận của animalillos mất tích. Di chuyển con trỏ và khi báo chí có 'không gian'. Mỗi lần bạn sẽ có nhiều lựa chọn mà bạn sẽ khó khăn.