Micro Life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chăm sóc, nuôi dưỡng và đào tạo loại "Tamagotchi" ảo, có nhiệm vụ khác nhau mà sẽ giải thích làm thế nào để hoàn thành.