marvin the martian

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay cẩn thận để thu thập các phân tử. Có một số nền tảng vàng để nạp nhiên liệu, nhà cửa phải bước đi và màu xanh là để lưu các trò chơi tại điểm đó.