MahJong Empire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn từ rất nhiều màn hình với mức độ khó khác nhau để xem nếu bạn có thể tìm thấy tất cả các cặp trước khi thời gian chạy ra ngoài. Nếu bạn ở lại @ LOCKED và không thể tìm thấy bất kỳ nhấp chuột 'Gợi ý' hoặc 'shuffle' cho sắp xếp lại