Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vượt qua tất cả các bài kiểm tra bạn đặt hàng trung sĩ của bạn, như bạn trước mức độ có thể sử dụng đối tượng khác nhau.