little soldiers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt qua tất cả các bài kiểm tra bạn đặt hàng trung sĩ của bạn, như bạn trước mức độ có thể sử dụng đối tượng khác nhau.