Linear Assault

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tàu trò chơi trong cuộn dọc, chỉ cần bắn kẻ thù của bạn với các phím dài và di chuyển con trỏ. Các tin tốt là các trò chơi sẽ được lưu lại và bạn có thể bắt đầu nơi bạn rời đi.