Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Máy móc đã nổi loạn và bây giờ thống trị thế giới, bạn là người duy nhất có thể cứu chúng ta. Di chuyển con trỏ bằng văn bản Z nho khô và sử dụng thanh kiếm của bạn, X chụp, thay đổi vũ khí với A hoặc S.