king of skeleton

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cảm thấy tốc độ tham gia vào một cuộc thi Xe trượt băng. Bạn sẽ nhận được đến thời gian cho bạn biết để mở khóa các sự nghiệp siguienta. Bạn cũng có thể cải thiện các dấu Olympic.