Kindergaten

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bắt đầu làm việc như một vú em trong một nhà trẻ, tham dự các hướng dẫn để tìm hiểu những gì các nhu cầu của trẻ em và giải quyết cho họ đầy đủ. Avanza để mua và thuê nhân viên.