JetBot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành lên đến ba mươi màn hình nhận được robot của chúng tôi Tôi nhặt tất cả những ngôi sao mà không cần chạy ra khỏi khí, thanh đầu cho thấy bạn biết số lượng nhiên liệu có sẵn. Fly sử dụng con trỏ.