Jennifer Romantic Library

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jennifer làm việc trong một thư viện và sẽ phục vụ khách hàng bằng cách cho họ những cuốn sách họ yêu cầu, nhưng thỉnh thoảng đến bạn trai của cô để nhìn thấy cô ấy và chúng tôi phải cố gắng để có được caught nói về.