Japan Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phiên bản mới của Gold Miner, quản lý để nắm bắt những nuggets vàng cho đến khi ít nhất số tiền đó cho thấy sự khởi đầu của mỗi màn hình. Hạ cẩu bằng cách sử dụng con trỏ xuống và nổ không thể phá hủy những gì bạn quan tâm.