Iron Snail

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông làm việc như một gián điệp bằng cách hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ ra sự bắt đầu của mỗi màn hình. Bạn phải im lặng và tránh các tên lính vị bạn.