Iron Man Hulkbuster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tony Stark hợp lệ được trang bị áo giáp đặc biệt, Hulkbuster, và đối mặt với nó để ngọc khổng lồ trên đường phố rải của thành phố để làm sạch lỗ bấm.