In Another Chateau

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các hộp, trong đó giáo với một khẩu súng đặc biệt để tạo thành một đạt thang độ cao cao hơn.