Imperfect Balance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần này mục tiêu là đối diện, thay vì giữ tháp phải đặt miếng để bạn ném nó tất cả và để mở khóa các cấp độ tiếp theo.