Ice Cream

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

obejtivo của bạn là làm sundaes sau theo đúng thứ tự của các thành phần, bạn chỉ định trên bên trái của màn hình. Khi sai lầm cốc rỗng và bắt đầu lại từ đầu.