Home Sweet Home

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí nhà khách hàng của bạn để chỉ một nhóm làm việc. Chọn người lao động và diễn ra trong lĩnh vực màu sắc, nếu bạn đặt vào một ông rất mệt mỏi và bạn phải cho anh ta cà phê.