high tech game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các dòng trắng với con trỏ mà không cần bay tắt của nó, giữ càng lâu càng tốt để tham gia nhiều bạn bè. Nếu bạn quay trở lại nhanh chóng hoặc mất một cuộc sống.