Hello Kitty Origami Class

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho con số origami đẹp dấu hiệu của 'Hello Kitty' sau. Sau đó, bạn có thể sơn và thêm miếng dán để làm cho nó đẹp hơn.