Harry Potter Colouring

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những hình ảnh từ bộ phim "Harry Potter and the Half-Blood Prince" có tất cả ... ngoại trừ màu sắc. Lấy bút / cây đũa phép và giải quyết tỷ lệ rất xảo quyệt.