Happy Builder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Transladar cẩu xử lý cho các đối tượng hoặc các bộ phận của các tòa nhà ở đúng nơi.