Happy Builder

Đang tải trò chơi...
Transladar cẩu xử lý cho các đối tượng hoặc các bộ phận của các tòa nhà ở đúng nơi.