grid iron

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

công nhân này phải hoàn thành cây cầu để đến điểm màu đỏ, cho điều này, bạn phải di chuyển các khu vực khác nhau. Lưu ý robot mà sẽ cung cấp cho bạn xung quanh.