Greedys Bakeries

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Smurf tham lam đã quản lý để làm việc trong tiệm bánh và để bảo tồn phải thu thập tất cả các loại thực phẩm mà ném bạn. Nó có vẻ dễ dàng nhưng nó trở nên phức tạp.