Gravity Falls Postcard Creator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn gửi một tấm bưu thiếp từ Gravity Falls, chúng ta phải thừa nhận rằng không thể và cũng không nên được bình thường. Không có giá trị để mua nó tại các kiosk, bạn có để làm cho nó. Và ở đây bạn có những công cụ tốt nhất để tạo của riêng bạn, một cách tự do.