Gravity Maze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt được bóng vào tường thoát giúp để bắt đi đúng hướng. Khi bạn hoàn thành cấp độ bạn sẽ tìm thấy những khó khăn mới.