gravity golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức sân từ không gian. Ném bóng có tính đến mức độ nghiêm trọng, các hành tinh lớn hơn cung kính. Mỗi màn hình có những đặc điểm mà họ giải thích ở đầu.