Gravitee 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi này không gian sân. Thực hiện theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên để học hỏi làm thế nào để đạt được các mục tiêu của mỗi cấp.