Go!Go! Jumping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp anh hùng của chúng tôi để nhảy những trở ngại của thành phố. Xây dựng đường dốc phụ thuộc vào kích thước của nhảy bằng cách nhấn 1 cho tội lỗi, 2 cho vừa và ba cho các cao nhất.