Frenzy Animal Clinic

Đang tải trò chơi...
Ông chỉ đạo một bệnh viện động vật mang theo bác sĩ thú y từng cần để chữa lành. Sau khi cung cấp mỗi con vật để chủ nhân của nó.