Freecell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy trang trí không khoa trương và despistantes, nếu bạn muốn chơi solitaire tốt nhất của mình, chồng chất lên núi của các chữ cái theo giá trị, bây giờ là momentín của bạn.