Freak for All

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dừng Freakshow ác và ngăn chặn có được để thực hiện kế hoạch của mình. Trên màn hình đầu tiên bạn sẽ đi giải thích từng bước làm thế nào để sử dụng tất cả quyền hạn và kiểm soát của bạn, bạn sử dụng trong game.